OBČNI ZBOR PLANINSKEGA DRUŠTVA KOČEVJE

Občni zbor PD Kočevje je bil 12.03.2005 od 18. ure v prostorih NAME Kočevje. Pričel se je s pozdravnim govorom predsednika PD g. Janeza Merharja, nakar je sledila izvolitev delovnih teles občnega zbora. Za slabo uro je bil občni zbor prekinjen, ko je imel g. Milan Mlakar potopisno predavanje spremljano z diapozitivi iz lanskoletnega potovanja po KUBI. Predavanje je bila prijetna popestritev zbora in je bilo med udeleženci toplo sprejeto.

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je prisotnih 70 članov ali 34,5 % članstva, kar je pomenilo, da v skladu z 19. členom statuta, občni zbor lahko prične z delom.

Predsednik, g. Merhar je podal poročilo o delu društva v lanskem letu in pri tem kot pozitivno zlasti izpostavil dobro delo vseh odborov predvsem pa zmerno naraščanje števila članov, dokončno ureditev prenočitvenih zmogljivosti v koči in najnovejšo pridobitev, to je mini elektrarno na sonce, ki že od lanskega oktobra obratuje v koči.

Iz finančnega poročila, ki ga je podala dolgoletna blagajničarka Majda Pirnar, je bilo razvidno, da je planinsko društvo Kočevje tudi finančno uspešno končalo poslovno leto in bo tako ostanek dohodka lahko namenjen za investicije in vzdrževalna dela v naslednjih letih.

Poročilo nadzornega odbora je podal g. Jarni, ki je poudaril, da je društvo poslovalo v skladu z veljavnimi predpisi in statutom društva, prav tako je bilo v redu izdelano finančno poročilo. Glede na dobiček, ki ga je izkazalo društvo se je zahvalil predsedniku in upravnemu odboru za uspešno delo in jim, glede na poslovnik, predlagal razrešnico.

Člani društva so potrdili vsa poročila in se z aplavzom zahvalili dotedanjemu predsedniku in članom upravnega odbora za uspešno delo.

Predsedujoči je predstavil zaprto kandidatno listo za člane upravnega odbora in nadzornega odbora. Soglasno so bili izvoljeni naslednji člani:

 

Upravni odbor: Mojca Aupič, Miha Berlič, Franc Janež, Nevenka Križ, Milan Mlakar, Tone Ožbold, Majda Pirnar, Branka Rajner, Franc Šturm, Marjan Ule, Stane Vidovič, Boris Zadravec.

Nadzorni odbor: Hinko Jarni, Ana Kužnik, Janez Merhar

 

Ker do občnega zbora ni bilo iz objektivnih razlogov pripravljenega predloga za novega predsednika društva, so prisotni člani društva s sklepom pooblastili upravni odbor, da na eni od prihodnjih sej iz svojih vrst izvoli novega predsednika.

Nato je bil podan še okvirni program društva kot je organizacija pohodov in izletov, napotitev na izobraževanje in vzgojo, razna predavanja ter investicijsko in redno vzdrževanje koče in planinskih poti.

K besedi so se prijavili tudi gostje, ki so se vsi pohvalno izrazili o delu društva in rezultatih, ki so bili doseženi.

Sledila je podelitev priznanj planinske zveze in planinskega društva zaslužnim članom in donatorjem.

Bronasti častni znak je prejel Hinko Jarni,

Srebrni častni znak: Fanika Podobnik, Mirko Ruparčič, Vida Ofak, Milan Mlakar, Tone Ožbold in Anton Selan,

Zlati častni znak: Cveto Polajnar

Priznanje planinskega društva pa posamezniki in podjetja, ki so tvorno sodelovali pri delu na planinskih objektih društva in sicer: Zinka Kurtalj, Vincenc Janša, Splošno zidarstvo Martin Pelc, Gradbena Mehanizacija Krnc Bernard in Elektro Zupančič.

Seveda pa so bili prisotni seznanjeni tudi s priznanjem – spominsko plaketo PZS, ki jo je dobil ob svojem jubileju in za dolgoletno uspešno delovanje naš večkratni predsednik Janez Merhar.

Vsem dobitnikom tudi iz te strani iskrene čestitke.

Po končanem uradnem delu je sledilo družabno srečanje. Naj se s strani PD Kočevje zahvalimo lastnikom Name Kočevje, ki so nam brezplačno odstopili prostore in podjetju TUŠ za dobro in prijetno postrežbo.

Za PD Kočevje Milan Mlakar